Usluge

WEIP Savjetovanje d.o.o.
je društvo specijalizirano za poslovno savjetovanje pri spajanjima i preuzimanjima; operativnom, financijskom i vlasničkom restrukturiranju; projektnom financiranju. Također se bavi analizom poslovanja i vrednovanjem društava i financijskih institucija uz izradu materijala za investitore, izradom feasibility studija za investicijske projekte, savjetovanjem jedinica lokalne uprave i samouprave. U suradnji s ovlaštenim revizorom, WEIP Savjetovanje obavlja due diligence i vrednovanje društava i financijskih institucija te savjetovanje kod tendera za privatizaciju i tendera za prodaju kompanija. U suradnji s ovlaštenim investicijskim društvom, WEIP Savjetovanje pruža usluge savjetovanja na projektima vezanim uz tržište kapitala: planiranje i izdavanje vrijednosnih papira (IPO), uvrštenje na kotaciju i održavanje kotacije. Podružnice u Makedoniji, Srbiji i Bosni su također registrirane za navedene djelatnosti.

WEIP Savjetovanje svoje timove kreira kombiniranjem vlastitih stručnjaka i vanjskih eksperata u cilju pružanja optimalne usluge po mjeri klijenta, posebno u slučaju potrebe specijalističkih industrijskih znanja.
        
        WEIP Savjetovanje - usluge

                                  Spajanja i preuzimanja (M&A)

U usluge iz područja spajanja i preuzimanja "mergers & acquisitions" ubrajamo: due diligence, analiza poslovanja, izrada info memoranduma i vrednovanje društva (u suradnji sa ovlaštenim revizorom); priprema društva za prodaju (uključuje prethodnu stavku), traženje investitora i organizacija natječaja prodaje društva.


Due diligence, financijska analiza, izrada info memoranduma i vrednovanje društava/financijskih institucija (u suradnji s ovlaštenim revizorom)

Ove usluge su namijenjene kupcu, odnosno prodavatelju kod akvizicije ili prodaje kompanije. Naša iskustva se odnose kako na velike poslovne sustave s podružnicama, tako i na srednja i manja poduzeća iz različitih sektora.

Due diligence procesom ili dubinskim snimanjem (u suradnji s ovlaštenim revizorom i ekspertom za specifično područje poslovanja) stječe se uvid u sve relevantne aspekte prošlog, sadašnjeg i predvidivog budućeg poslovanja poduzeća. Due diligence počinje preliminarnim due diligencom na temelju javno dostupnih podataka, nakon čega slijedi finalni due diligence na temelju podatka primljenih od ciljanog poduzeća. Due diligence provodi tim sastavljen od revizora, pravnika, eksperta i poslovnog konzultanta. Due diligence sadrži pravni, financijsko-računovodstveni, tehničko-operativni i ekološki due diligence. Financijska analiza se izrađuje na temelju nalaza due diligenca i sadrži eventualnu korekciju financijskih izvješća za rezervacije i usklađenja prema financijsko-računovodstvenom due diligencu, usporedbu financijskih izvješća po godinama radi utvrđivanja trenda poslovnih rezultata, izračun pokazatelja poslovanja po skupinama i njihovu usporedbu s standardnim vrijednostima pokazatelja, evaulaciju planova poslovanja, dok info memorandum sadrži ključne informacije o društvu.                               DUBINSKO SNIMANJE KOMPANIJE                                                      PROCJENA VRIJEDNOSTI KOMPANIJE


     


                               OPTIMALNI UVJETI TRANSAKCIJE                                                            MAKSIMIZACIJA VRIJEDNOSTI
                                            ZA VLASNIKA                                                                                      ZA VLASNIKA

Na temelju nalaza due diligenca i financijske analize te projekcije financijskih izvješća za srednjoročno razdoblje društvo se vrednuje prema različitim metodama vrednovanja. Metode koristimo ovisno o značajkama poslovanja i grani djelatnosti procjenjivanog društva. Obično se koriste relativne metode vrednovanja na temelju kapitalizacijskih koeficijenata sličnih društava (za dionice usporedivih poduzeća u redovitom burzovnom trgovanju i za usporedive transakcije spajanja i akvizicija sličnih društva), zatim metoda vrednovanja imovine (procjena NAV - neto vrijednosti imovine prema korekcijama knjigovodstvene vrijednosti temeljem nalaza due diligenca), dinamičke metode temeljene na profitnoj snazi društva (metoda diskontiranja novčanih tijekova – DCF i metoda ekonomske dodane vrijednosti EVA) i kombinirane metode (profitna snaga + imovina - metoda sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova i Stuttgartska metoda).

Vrednovanje financijskih institucija obuhvaća standardne metode vrednovanja za financijske kompanije - statičku relativnu metodu prema usporedivim društvima u regiji i usporedivim transakcijama spajanja i akvizicija financijskih institucija u regiji, statičku metodu vrednovanje imovine korekcijom knjigovodstvene vrijednosti društva (prema nalazu due diligenca i različitim faktorima rizika poslovanja) i prema dinamičkim metodama vrednovanja na temelju projekcija poslovanja u budućnosti koje mjere profitnu snagu banke: diskontiranje novčanog toka (DCF za financijske kompanije) i Excess Return model (EVA za financijske kompanije - kombinirana sa rezidualnom vrijednošću imovine).Priprema društva za prodaju, traženje investitora i organizacija tendera prodaje društva


Ove usluge su namijenjene prodavatelju kod prodaje kompanije i uključuju pripremu (koja se sastoji iz due diligenca, financijske analize, izrade infomema i vrednovanja društva), te traženje investitora ili organizacije tendera ukoliko ima više interesenata, postupak prodaje sa koordinacijom due diligenca kupca i pregovori oko strukture transakcije i zaključivanja transakcije.

Radili smo pripremu za prodaju više srednje velikih društava iz sektora IT, trgovine, prehrambene i drvoprerađivačke industrije, te dodatno pripremu za prodaju i organizaciju tendera za prodaju nekoliko srednje velikih društava iz turističkog i industrijskog sektora. 
FAZE PROJEKTA PRODAJE DRUŠTVA - PREGLED

        Spajanje i pripajanje društava/financijskih institucija (u suradnji s ovlaštenim revizorom)


WEIP Savjetovanje ima bogato iskustvo i ekspertizu u području poslova i transakcija iz područja akvizicija, spajanja i pripajanja, naročito financijskih institucija - prvenstveno banaka. Ova usluga uključuje financijsko-računovodstvene, revizijske i pravne poslove vezane uz planiranje i provođenje kapitalnih povezivanja (spajanja i pripajanja), te „snimanje“ situacije u društvu/financijskoj instituciji koja je targetirana za potencijalne M&A transakcije putem due diligenca (dubinskog snimanja) i analize poslovanja društva/financijske institucije uz komparaciju sa sličnim kompanijama u regiji.

WEIP Savjetovanje je radilo na većem broju realiziranih ili razmatranih transakcija akvizicije banaka, aktive i pasive banka pod privremenom upravom i mikrokreditnih organizacija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu. Bili smo savjetnik na više projekata razmatranja spajanja i pripajanja u bankarskom sektoru Federacije BiH.


Savjetovanje kod tendera za privatizaciju (u suradnji s domaćim ili inozemnim partnerima i ovlaštenim revizorom)

Savjetovanje kod tendera (javni poziv za podnošenje ponuda) za privatizaciju WEIP Savjetovanje radi za prodavatelja – privatizacijsku agenciju ukoliko dobije posao na tenderu za konzultanta ili za zainteresiranog potencijalnog kupca na tenderu za privatizaciju.

Poslovi za kupca na privatizacijskom tenderu uključuju provođenje due diligenca za predmetnu kompaniju, izradu due diligence izvještaja i vrednovanje kompanije, pregovori s prodavateljem, izrada preliminarne ponude i ukoliko ta ponuda bude odabrana u uži krug ponuditelja - konačne ponude. Ukoliko se konačna ponuda prihvati pregovara se o zaključenju transakcije i izrađuje transakcijska dokumentacija.

Radili smo na poslovima vezanim uz privatizaciju u Srbiji na strani prodavatelja kod privatizacije aluminijske i kemijske industrije, te na strani kupca kod privatizacije metaloprerađivačke industrije.


Ostale M&A transakcije: spin-off/dezinvestiranje, MBO, MBI i LBO

Ostale M&A transakcije iz ponude WEIP Savjetovanja uključuju dezinvestiranja kroz prodaju non-core imovine, izdvajanje organizacijskih jedinica (spin-off) i podjelu korporacija. Posebnu skupinu poslova čini financiranje putem poluge – MBO, MBI i LBO transakcije. WEIP Savjetovanje je uspješno u suradnji s Vaba bankom realiziralo MBO IT kompanije srednje veličine.


              FINANCIRANJE PUTEM POLUGE: MBO I LBO

  • Akvizicijska struktura, gdje financijske institucije posuđuju namjenska sredstva za kupnju ili refinanciranje u relativno kratkom periodu putem uštede troškova ili prodaje imovine
  • Prihvatljiv radi smanjenja dodatne zaduženosti kroz uvođenje posrednika i visokim prinosom financiranju obveznica
                               


Restrukturiranja


Restrukturiranje društva uključuje dijagnostički pregled, financijsko restrukturiranje, organizacijsko i operativno restrukturiranje, te vlasničko restrukturiranje.

Dosad samo bili savjetnik kod organizacijskog, poslovnog (operativnog i financijskog restrukturiranja) nekoliko tvrtki srednje veličine, te vlasničkog restrukturiranja više manjih tvrtki.                   Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje obuhvaća restrukturiranje bilance, odnosno promjena strukture stalnih i obrtnih sredstava, te obveza i dugova. Tu spada upravljanje likvidnošću, prodaja non-core imovine, pregovori s dobavljačima, bankama i ostalim zajmodavcima, reprogramiranje i refinanciranje dugova, otpis dugova, pretvaranje dugova u vlasničke udjele.


Poslovno restrukturiranje (organizacijsko i operativno)

Organizacijsko restrukturiranje obuhvaća promjene u organizaciji i upravljanju. To je restrukturiranje organizacijskih dijelova, unutarnjih organizacijskih odnosa, stvaranje profitnih centara, formiranje strateških poslovnih jedinica itd.

Operativno restrukturiranje odnosi se na marketing, proizvodne/prodajne procese, tehnologiju, troškove, unapređenje upravljačkog sustava (planiranje, informiranje, kontrola), osoblje (promjene profesionalne i obrazovne strukture zaposlenih) i IT.


Vlasničko restrukturiranje

Vlasničko restrukturiranje obuhvaća procese promjene vlasnika društva u raznim vidovima: konverziju duga od strane banaka i dobavljača u vlasničke udjele, razmjenu (swap) dionica matice za dionice podružnica, kupnju dionica od strane menadžmenta i radnika putem raznih MEBO i ESOP programa itd.


Projektno financiranje

Poslovi iz područja projektnog financiranja uključuju savjetovanje kod analize sposobnosti lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i privatnih investitora za financiranje infrastrukturnog projekta, analiza mogućih financijskih modela (kreditno zaduženje, izdavanje municipalnih obveznica, javno-privatno partnerstvo itd.), odabir i razrada financijskog modela, te strukture transakcije i dokumentacije vezane uz transakciju i koordinacija aktivnosti između investitora, banaka/financijskih institucija i konzultanta. Naša iskustva iz područja projektnog financiranja uključuju savjetovanje kod sklapanja koncesionarskog ugovora i izradu financijskog modela za nekoliko autocesta u Hrvatskoj, te savjetovanje kod JPP projekta izgradnje sustava za zbrinjavanje otpada i izradu financijskog modela sa feasibility studijom projekta izgradnje hotelskog kompleksa i vodenog parka.


Financijski modeli infrastrukturnih projekata

Financijski modeli infrastrukturnih projekata odnose se na prometnu infrastrukturu (autoceste, luke, zračne luke, željeznice),


Financijski modeli turističkih projekata

Financijski modeli turističkih projekata odnose se na turističku infrastrukturu (hoteli, vodeni parkovi i toplice, golf-tereni).


Financijski modeli ostalih projekata (javne zgrade, energetika)

Financijski modeli ostalih projekata odnose se na energetsku infrastrukturu (obnovljivi izvori energije, elektrane, naftovodi, plinovodi, LNG terminali, rudarstvo) i javnu infrastrukturu (škole, bolnice, zatvori, stadioni i vodni resursi).Tržište kapitala

Skupina usluga vezanih za tržište kapitala (u suradnji sa ovlaštenim investicijskim društvima) uključuje analizu financijskog položaja potencijalnog izdavatelja i strukturiranje izdanja vrijednosnih papira, izdavanje vrijednosnih papira javnom ponudom (IPO, SPO) i privatnom ponudom, uvrštenje vrijednosnih papira na burzovnu kotaciju i savjetovanje kod preuzimanja društva.

Poslovi vezani uz tržište kapitala u suradnji sa ovlaštenim investicijskim društvima uključuju savjetovanje kod javne ponude (IPO) dionica dvaju zatvorenih investicijskih fondova (dioničkog i nekretninskog); savjetovanje kod uvrštenja i održavanja kotacije za više velikih društava iz tekstilne, građevinske, metalske, montažerske, pivarske, poljoprivredne i financijske industrije (ističemo prva uvrštenja na prvu i drugu burzovnu kotaciju nekadašnje Varaždinske burze koja se pripojila Zagrebačkoj burzi, a bili smo i među prva tri savjetnika po broju uvrštenja u nekadašnju JDD kotaciju na Varaždinskoj burzi); savjetovanje kod preuzimanja više društava iz kemijske, prehrambene, optičke i tekstilne industrije.


Analiza financijskog položaja potencijalnog izdavatelja i strukturiranje izdanja vrijednosnih papira

Potencijalni izdavatelj vrijednosnih papira može biti država ili jedinice lokalne uprave i samouprave (državne i municipalne obveznice), odnosno dioničko društvo (komercijalni zapisi, korporativne obveznice i dionice). Analiza financijskog položaja ovisno o tipu izdavatelja se odnosi na analizu i projekcije proračuna, odnosno analizu i projekcije financijskih izvješća. Prijedlog strukturiranja i visine izdanja se izlaže u feasibility studiji o izdavanju vrijednosnih papira.


Izdavanje vrijednosnih papira javnom ponudom (IPO) i privatnom ponudom

IPO ( “Initial Public Offering”) predstavlja inicijalnu javnu ponudu i listanje dionica društva na burzi. IPO je popularan način prikupljanja kapitala za društvo kojem su potrebna sredstva za ostvarenje rasta prodajom vlasničkih udjela investitorima koji vjeruju u razvoj i rast budućih poslovnih rezultata tvrtke. Putem IPO-a poduzeće iz nekog od zatvorenih oblika prelazi u javno otvoreno dioničko društvo

IPO je složen proces koji uključuje pripremu društva, pregled dokumentacije od strane HANFA-e kao regulatornog tijela, marketinga kroz izradu i distribuciju prospekta, prezentacije na roadshowu, određivanje cijene IPO-a, zatvaranje transakcije i praćenje dionice poslije IPO-a.TIJEK PROCESA


Uvrštenje vrijednosnih papira na burzovnu kotaciju

Uvrštenje vrijednosnih papira se odnosi na listanje dionica na kotaciju (Prime market ili Službeno tržište) Zagrebačke burze ili neke inozemne burze. Usluge uključuju savjetovanje, komunikaciju s HANFA-om i pripremu dokumentacije za uvrštenje (prospekt izdanja i teaser).


Savjetovanje kod preuzimanja društva

Savjetovanje kod preuzimanja društva – razmatranje postojeće vlasničke strukture, pregovori, određivanje cijene dionice i otkup vlasničkih udjela od pojedinih većih dioničara se radi u suradnji sa investicijskim društvom koji posreduje kod objavljivanja ponude za preuzimanje društva.Ostalo

Ostale usluge uključuju: izradu feasibility studija (studija izvedivosti) za posebne projekte – mirovinske reforma u Hrvatskoj – II. i III. stup (obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi), holding društvo i zatvoreni investicijski fond za upravljanje nekretninama i utemeljenje regionalne financijske grupe; konzalting za jedinice lokalne uprave i samouprave – izradu razvojne dokumentacije za županije; analiza i optimizacija poslovnih procesa za financijski holding, društvo za upravljanje investicijskim fondovima i brokersku kuću; izrada sustava za mjerenje tržišnih rizika metodom Value-at-Risk (VaR) za banku i društvo za upravljanje investicijskim fondovima.


Savjetovanje jedinica lokalne uprave i samouprave (JLS)

Savjetovanje jedinica lokalne uprave i samouprave odnosi se na analizu i početnu stabilizaciju trenutnog financijskog stanja i pomoć kod planiranja proračuna za sljedeću godinu u cilju dugoročne financijske stabilizacije JLS-a; poboljšanje upravljanja imovinom JLS-a i aktiviranje svih gradskih resursa, racionalizacija poslovanja gradskih poduzeća i poboljšanja njihovog poslovanja radi rasterećenja proračuna; iskorištavanje sredstava predpristupnih fondova EU i poboljšanje likvidnosti JLS-a i gradskih poduzeća.

Analiza financijske sposobnosti JLS-a - financijska analiza ostvarivanja prihoda i kontrola rashoda zbog uspostave financijske ravnoteže uz izračun reprezentativnog uzorka financijskih pokazatelja JLS-a (skupine pokazatelja - prihodi, rashodi, ostvarenje planiranog proračuna, relativni rast, likvidnost, zaduženost i otplata duga) i usporedbu istih sa benchmarkom. Utvrđivanje nedovoljno iskorištenih izvora prihoda i poboljšanje troškovne efikasnosti u svrhu izrade prijedloga za optimizaciju proračuna (koji će sadržavati simulaciju više scenarija) kao pomoćnog alata kod projekcije gradskog proračuna.

Izrada smjernica za poboljšanje upravljanja gradskim imovinom - nakon uvida u dokumentaciju o nekretninama i financijska izvješća o poslovanju gradskih poduzeća, kako bi sagledali potencijal "unutarnjih rezervi" JLS-a sadržanih u njegovoj imovini (prvenstveno nekretnine i vlasnički udjeli u gradskim poduzećima). Cilj tih aktivnosti je optimiziranje upravljanja imovinom radi povećanja prihoda proračuna od imovine (najamnine, udjeli od dobiti gradskih poduzeća) i od prodaje nefinancijske imovine, te smanjenja rashoda proračuna od upravljanja imovinom (troškovi održavanja nekretnina, subvencije i plaćanje usluga gradskim poduzećima).

Pomoć u pripremi i izradi strateških razvojnih dokumenata jedinice lokalne uprave - sukladno metodologiji Europske komisije, služi za selektiranje i evaluaciju razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje putem međunarodnih ili nacionalnih subvencija

Pomoć u selektiranju i pripremi konkretnih projektnih aplikacija - za sufinanciranje sredstvima predpristupnih fondova EU, odnosno državnim poticajnim sredstvima, i to kako za otvorene natječaje iz programa IPA tako i za najavljene aktivnosti za program IPARD.


Izrada feasibilty studija - posebni projekti

Usluga izrade feasibilty studija (studija izvedivosti) za posebne projekte odnosi se na projekte investicijskog bankarstva i ostale predinvesticijske studije za različite projekte s posebnim naglaskom na financijski sektor (banke, fondovi, društva za upravljanje fondovima i holding društva).