Djelatnost / Usluge

WEIP Perfectus d.o.o.
je društvo specijalizirano za usluge koje se odnose na nedospjela potraživanja - faktoring (domaći, izvozni i uvozni), eskont mjenica i osiguranje izvoza. Podružnice istog naziva u Srbiji i Bosni su također registrirana za navedene djelatnosti.

Faktoring predstavlja potpunu financijsku uslugu koja objedinjuje financiranje radnog kapitala, zaštitu od rizika naplate, upravljanje potraživanjima i uslugu naplate potraživanja. Temelj za uslugu faktoringa je ugovor između faktora (WEIP Perfectus d.o.o.) i prodavatelja robe ili usluge. Prema takvom ugovoru faktor otkupljuje prodavateljeva potraživanja i preuzima rizik naplate od kupca. Ukoliko kupac proglasi stečaj ili bude u nemogućnosti platiti zbog insolventnosti, rizik preuzima faktor.


Domaći faktoring

Riječ je o financiranju na temelju ustupanja nedospjelih, te u iznimnim slučajevima dospjelih potraživanja, od različitih domaćih kupaca. Nakon formalnog ustupa potraživanja (uz potpisan ugovor o ustupanju potraživanja), klijentu se isplaćuje određeni postotak ukupnog iznosa potraživanja (vrijednost fakture) umanjenog za trošak faktoringa. Preostali iznos se isplaćuje po naplati fakture od kupca.

WEIP Perfectus zadržava pravo naplate od ustupatelja u slučaju da dužnik ne ispuni svoju obvezu u dogovorenom roku. Postupak ovakve vrste financiranja je brz, jednostavan i ne zahtjeva zamršenu dokumentaciju. 
          
 1. Klijent kupcu isporučuje robu/uslugu i ispostavlja račun
 2. Klijent isporučuje faktoru original računa zajedno sa zahtjevom za faktoring
 3. Faktor provjerava bonitet kupca
 4. Faktor uplaćuje predujam u visini 70 – 95% nominalne vrijednosti računa na račun klijenta
 5. Po dospijeću potraživanja kupac izvršava plaćanje na račun faktora
 6. Nakon naplate potraživanja faktor isplaćuje klijentu preostali dio računa


Izvozni i uvozni faktoring

Izvozni faktoring je suvremen i efikasan instrument koji omogućava poduzećima poboljšanje učinkovitosti poslovanja kroz financiranje i osiguranje svojih potraživanja u izvoznim poslovima, a pogotovo u slučaju odgođene naplate potraživanja.

Izvozni i uvozni faktoring se obavljaju na temelju dvofaktorskog sistema. U ovom slučaju WEIP Perfectus je uvozni faktor koji odobrava limit osiguranja potraživanja za domaćeg kupca. Inozemni dobavljač sklapa ugovor sa izvoznim faktorom nadležnim u njihovoj državi. Ukoliko se na temelju boniteta kupca odobri limit osiguranja, WEIP Perfectus kontaktira izvoznog faktora i/ili izvoznika kako bi se dogovorio posao.

Nakon formalnog ustupa potraživanja, klijentu se isplaćuje određeni postotak ukupnog iznosa potraživanja (vrijednost fakture) umanjenog za trošak faktoringa.
                  MEĐUNARODNI IZVOZNI FAKTORING                                           MEĐUNARODNI UVOZNI FAKTORING

                                     
 1. Klijent isporučuje robu/uslugu kupcu i ispostavlja račun
 2. Klijent isporučuje izvoznom faktoru original računa sa zahtjevom za faktoring
 3. Izvozni faktor traži kreditno pokriće od uvoznog faktora (korespodentnog faktora u inozemstvu – u zemlji kupca
 4. Uvozni faktor provjerava bonitet kupca
 5. Izvozni faktor sklapa međufaktorski ugovor s uvoznim faktorom ili osigurava potraživanje putem police osiguranja
 6. Izvozni faktor isplaćuje klijentu (izvozniku) predujam u visini do 80% nominalne vrijednosti potraživanja
 7. Kupac primljenu robu/uslugu plaća na račun uvoznog faktora
 8. Uvozni faktor novčana sredstva doznačuje na račun izvoznog faktora
 9. Izvozni faktor isplaćuje klijentu (izvozniku) preostali iznos računa
  

Eskont mjenica

Ukoliko klijent na ime prodane robe ili izvršene usluge od kupca dobije mjenicu sa konkretnim iznosom i dospijećem, eskont mjenice će poslužiti na način vrlo sličan faktoringu.

Po sklapanju ugovora o eskontu mjenice između klijenta i WEIP Perfectusa, mjenica se prenosi (indosira) na WEIP Perfectus, koji odmah isplaćuje iznos mjenice umanjen za trošak eskonta, a mjenicu šalje na naplatu po dospijeću.


Kao i izvozni faktoring, uvozni faktoring se obavlja na temelju dvofaktorskog sistema. U ovom slučaju WEIP Perfectus je uvozni faktor koji odobrava limit osiguranja potraživanja za domaćeg kupca. Inozemni dobavljač sklapa ugovor sa izvoznim faktorom nadležnim u njihovoj državi. Ukoliko se na temelju boniteta kupca odobri limit osiguranja, WEIP Perfectus kontaktira izvoznog faktora i/ili izvoznika kako bi se dogovorio posao.